قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
مصوب ۶۷۳۱
ماده ۶ -به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه
سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدیو ساختمانی و خدماتی ، به دولت و شرکتهای دولتی و
شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عامالمنفعه و شرکتهایوابسته به
دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده
میشود طبق مقررات این قانون قسمتیاز منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل
منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضهعمومی
اوراق مشارکت تامین نمایند . تبصره – تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی
طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگانوزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و
بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد . این قبیل طرحها در پیوست طرحهای
عمرانیلوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد . ماده ۲ – اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بینامی است که بهموجب این قانون به قیمت اسمی
مشخص برای مدت معین منتشر میشود و بهسرمایهگذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای
موضوع ماده ) ۱۱ ( را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق بهنسبت قیمت اسمی و مدت
زمانمشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود . خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد . ماده ۷ – انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای
طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده) ۱( به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور
پیشبینی میشود مجاز خواهد بود . تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفهایخاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه بههمین
منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیشبینی میشود بهعمل خواهد آمد .
تبصره – انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی
دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کلکشور که مجری آنها شرکتهای دولتی و یا شهرداریها
میباشند نیز مشمول حکم این ماده میباشد . ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی
انتفاعی دولت موضوع ماده ) ۳( را که توسطشرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای
غیردولتی موضوع ماده ) ۱( ارائه میشود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات
کاملاقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به
بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازمصادر خواهد کرد . تبصره ۱ – درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمععمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد . تبصره ۲ – حداکثر میزان )سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر
سال باتوجه به سیاستهای پولی و مالی کشورتوسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد . تبصره ۳ – میزان )سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هریک
از متقاضیان میبایستی متناسب با خالصداراییهای وی )مجموع داراییها منهای مجموع بدهیها(
باشد . ماده ۵ – شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده ) ۱(، در
صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفاندبازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در
اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهایمقرر، بانک
عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده ) ۴( راسا اقدام نماید . تبصره – پرداخت سود علیالحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید میشود مجاز میباشد . ماده ۱ – شرکتهای سهامی عام میتوانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با
سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویضاین قبیل اوراق طبق آییننامه اجرایی این قانون
خواهد بود . ماده ۳ – مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع
به نرخ پنج درصد ) ۵%( میباشد و به سود اوراقمشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات
دیگری تعلق نمیگیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علیالحساب و قطعی مکلفنددر
هر پرداخت یاتخصیص ، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت
یا تخصیص به حسابی که توسط خزانهداریکلتعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از
تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات
متن ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۱۱ خواهند بود . تبصره – پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای
این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اینماده برعهده دستگاههای منتشرکننده اوراق مذکور
میباشد . ماده ۸ – در صورتی که شرکتهای سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده ) ۱( این
قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراقمشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت
برخوردار میباشند . ماده ۹ – سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی
موضوع ماده ) ۱۴۱ ( قانون مالیاتهای مستقیممحسوب میگردد . ماده ۶۱ – مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط ، درحکم
تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال عمومیمحسوب خواهد شد . ماده ۶۶ – مقررات مواد ) ۲( و )%( و ) ۷( و ) ۱( و ) ۱( و ) ۱۱ ( و ) ۱۲ ( این قانون و تبصرههای ذیل
مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل ازاجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد . ماده ۶۲ – کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین
قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانهها،
مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین
ومقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها،
حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هرعنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا
در حسابهای مربوط وارد و ثبت مینمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل
کنند.همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپردهها و ذخایر قانونی
خود را که توسط هیأت وزیران تعیین میشود به اوراق مزبور تبدیل نمایند . ۲۱ – از /۱۱/ تبصره ۱ – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۱
شمول حکم این ماده مستثنی میباشد .
تبصره ۲ – آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد . ماده ۶۷ – آییننامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی
و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار وعرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق
مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح اینقانون با
پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ماده ۶۴ -وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی
متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طیهر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار
اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و
تعاون ودیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *