قانون جرایم رایانه ای
مصوب ۵ خرداد ۸۸۱۱
بخش یکم جرایم و مجازاتها
فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم دسترسی غیرمجاز
ماده ۸- هرکس به طور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر
امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از
پنج میلیون) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا بیست میلیون) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد .
مبحث دوم شنود غیرمجاز
ماده ۰- هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای
یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده میلیون) ۸۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد .
مبحث سوم جاسوسی رایانهای
ماده ۸- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانههای
رایانهای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد
شد :
الف( دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از
یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا شصت میلیون
۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات ( .
ب( در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال .
ج( افشاء یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا
عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال .
تبصره ۸ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند .
تبصره ۰ آییننامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آنها ظرف
سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری،
کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید .
ماده ۰- هرکس به قصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده ) ۸( این قانون، تدابیر امنیتی
سامانههای رایانهای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده
میلیون) ۸۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد .
ماده ۵- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ دادههای سری مقرر در ماده ) ۸( این قانون یا
سامانههای مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در
اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب
دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حامل های داده یا سامانههای مذکور شوند، به حبس از
نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون
۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند (
شد .
فصل دوم جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم جعل رایانهای
ماده ۰- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج
سال یا جزای نقدی از بیست میلیون) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا یکصد میلیون ) ۸۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد :
الف( تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانهداده به آنها،
ب( تغییر دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانهای یا
مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها یا علائم به آنها .
ماده ۷- هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند، به مجازات
مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد .
مبحث دوم تخریب و اخلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده ۱- هر کس به طور غیرمجاز دادههای دیگری را از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حامل
های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده میلیون ) ۸۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد .
ماده ۹- هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن،
متوقف کردن، دستکاری یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانههای رایانهای یا
مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا
جزای نقدی از ده میلیون) ۸۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد .
ماده ۸۵ – هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری
داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی شود، به حبس از
نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا بیست میلیون
۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد ( .
ماده ۸۸ – هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد
۹( و ) ۸۵ ( این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری ( ،)۱(
عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری
مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .
فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده ۸۰ – هرکس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در
اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ) ۸۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا بیست میلیون
۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از (
پنج میلیون ) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا بیست میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد .
ماده ۸۸ – هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد
کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا
خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس
از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا یکصد میلیون
۸۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( .
فصل چهارم جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده ۸۰ – هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن
را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس
از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون
۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( .
تبصره ۸- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از
مجازاتهای فوق می شود .
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد .
تبصره ۰- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون
۸۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا پنج میلیون ) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد ( .
تبصره ۸ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان
یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این
ماده محکوم خواهد شد .
تبصره ۰ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق میشود که
بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است .
ماده ۸۵ – هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود،
به ترتیب زیر مجازات خواهد شد :
الف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع
کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک
روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا بیست میلیون
۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد ( .
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون) ۰۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال
تا پنج میلیون ) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال است
ب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی
یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا
شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال
یا جزای نقدی از پنج میلیون ) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا بیست میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو
مجازات محکوم می شود .
تبصره مفاد این ماده و ماده ) ۸۰ ( شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی
یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود .
فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده ۸۰ – هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر
دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرف ا موجب
هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج
میلیون) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد .
تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر
محکوم خواهد شد .
ماده ۸۷ – هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا
خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران
قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز
تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
ماده ۸۱ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه
رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد
اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا
تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری
وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت )درصورت امکان(، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا
جزای نقدی از پنج میلیون) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا چهل میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد .
فصل ششم مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده ۸۹ – در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب
یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود :
الف( هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شود .
ب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد .
ج( هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم
رایانهای شود .
د( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای اختصاص یافته باشد .
تبصره ۸ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی
را دارد .
تبصره ۰ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط
صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود .
ماده ۰۵ – اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان
درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی،
به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
الف( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی
از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال .
ب( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص
حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد .
این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس » ب« تبصره مدیر شخص حقوقی که طبق بند
یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت .
ماده ۰۸ – ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی
کارگروه)کمیته( تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم
شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به
کار می رود را پالایش )فیلتر( کنند. در صورتی که عمدا از پالایش)فیلتر( محتوای مجرمانه خودداری
کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای
غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا
یکصد میلیون ) ۸۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون
۸۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا یک میلیارد ) ۸۰۵۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال (
تعطیلی موقت محکوم خواهند شد .
تبصره ۸- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای )وب سایت های( مؤسسات عمومی شامل نهادهای
زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون
۸۸۷۸ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، /۰/ فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۸۹
جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده
یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود
دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای
مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما )وب سایت(مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش)فیلتر( نخواهدشد .
تبصره ۰- پالایش)فیلتر( محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی
کننده به پرونده انجام خواهد گرفت .
ماده ۰۰ – قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه)کمیته(تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانههای
آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری،
فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی
انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی
و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه)کمیته( را تشکیل خواهند داد. ریاست
کارگروه)کمیته( به عهده دادستان کل کشور خواهد بود .
تبصره ۸- جلسات کارگروه)کمیته(حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت
می یابد وتصمیمات کارگروه)کمیته( با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود .
تبصره ۰- کارگروه)کمیته( موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش)فیلتر(شده رسیدگی و
نسبت به آنها تصمیم گیری کند .
تبصره ۸- کارگروه)کمیته( موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش)فیلتر(
محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند .
ماده ۰۸ – ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه)کمیته( تعیین
مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه
در سامانه های رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای
دستور کارگروه)کمیته( یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت،
چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند،
در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا یکصد میلیون
۸۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون) ۸۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا یک (
میلیارد) ۸۰۵۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند
شد .
تبصره ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب
را به کارگروه)کمیته( تعیین مصادیق اطلاع دهند .
ماده ۰۰ – هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بینالمللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی
بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند ۰ به حبس از یک تا سه سال یا
جزای نقدی از یکصد میلیون) ۸۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا یک میلیارد) ۸۰۵۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد .
فصل هفتم سایر جرائم
ماده ۰۵ – هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای
نقدی از پنج میلیون) ۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا بیست میلیون ) ۰۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد :
الف( تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار
الکترونیکی که صرف ا به منظور ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود .
ب( فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به
دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند .
ج( انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی
رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی .
تبصره چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات
مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .
فصل هشتم تشدید مجازات ها
ماده ۰۰ – در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر
محکوم خواهد شد :
الف( هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و
شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی
فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و
یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و
مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای
شده باشند .
ب( متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم
رایانه ای شده باشد .
ج( دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات
عمومی باشد .
د( جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد .
ه( جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد .
ماده ۰۷ – در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی
عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری
الکترونیکی محروم کند :
الف( چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا
یک سال .
ب( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال .
ج( چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال .
بخش دوم آیین دادرسی
فصل یکم صلاحیت
ماده ۰۱ – علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح
به رسیدگی خواهند بود :
الف( داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه
های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی
جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد .
ب( جرم از طریق تارنماهای )وب سایت های( دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب
یافته باشد .
ج( جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و
تارنماهای )وب سایت های( مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی
های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای
)وبسایت های( دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد .
د( جرائم رایانهای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزهدیده
ایرانی یا غیرایرانی باشد .
ماده ۰۹ – چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد،
دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص
نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی
را صادر خواهد کرد .
ماده ۸۵ – قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی
و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد .
تبصره قضات دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند
انتخاب خواهند شد .
ماده ۸۸ – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود .
فصل دوم جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول نگهداری داده ها
ماده ۸۰ – ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از
ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند .
تبصره ۸ داده ترافیک هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و
مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل
اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود .
تبصره ۰ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات،
امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل
اینترنتی (IP) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست .
ماده ۸۸ – ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش
ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را
حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند .
مبحث دوم حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
ماده ۸۰ – هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی
میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند.
در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضائی میتوانند
رأسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۰۰ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند.
چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری
یا دادههای حفاظت شده را افشاء کنندیا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از
مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام
قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون
۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال تا ده میلیون ) ۸۵۰۵۵۵۰۵۵۵ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد ( .
تبصره ۸ حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است .
تبصره ۰ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی
قابل تمدید است .
مبحث سوم ارائه داده ها
ماده ۸۵ – مقام ۸۸ ( و ( ،) قضائی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظت شده مذکور در مواد ) ۸۰
۸۰ ( فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور (
به مجازات مقرر در ماده ) ۸۰ ( این قانون محکوم خواهد شد .
مبحث چهارم تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده ۸۰ – تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در
مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد .
ماده ۸۷ – تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا
اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد.
در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر
خواهد کرد .
ماده ۸۱ – دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند،
از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و
میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری
یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف .
ماده ۸۹ – تفتیش داده ها یا سامانه های رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود :
الف( دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی .
ب( دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه .
ج( دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاری شده .
ماده ۰۵ – در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی
از قبیل چاپ دادهها، کپیبرداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابل دسترس کردن
دادهها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود .
ماده ۰۸ – در هریک از موارد زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف خواهد شد :
الف( دادههای ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب( تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سختافزاری امکانپذیر نباشد،
ج( متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د( تصویربرداری)کپیبرداری( از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد،
ه( تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود،
ماده ۰۰ – توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب
جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل
استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد .
ماده ۰۸ – چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی
در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد،
ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده
های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد .
ماده ۰۰ – چنانچه توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا
خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است .
ماده ۰۵ – در مواردی که اصل دادهها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها
کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه دادههای توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن
تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نشود .
ماده ۰۰ – در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی
موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مورد نظر و نقش
آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند .
ماده ۰۷ – متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های
رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده
تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض
است .
مبحث پنجم شنود محتوای ارتباطات رایانهای
ماده ۰۱ – شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی
مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود .
تبصره دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در
حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است .
فصل سوم استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده ۰۹ – به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده،
لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید .
ماده ۵۵ – چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته،
ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست
عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد
خواهد بود .
ماده ۵۸ – کلیه مقررات مندرج در فصلهای دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانهای شامل
سایرجرایمی که ادلهالکترونیکی در آنها مورداستناد قرارمیگیرد نیز میشود .
بخش سوم سایر مقررات
ماده ۵۰ – در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در
این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد
شد .
تبصره در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از
جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد
شد .
ماده ۵۸ – میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر
سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است .
ماده ۵۰ – آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش
ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
ماده ۵۵ – شماره مواد) ۸( تا) ۵۰ ( این قانون به عنوان مواد) ۷۰۹ ( تا) ۷۱۰ ( قانون مجازات
اسلامی)بخش تعزیرات( با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده) ۷۰۹ ( قانون مجازات
اسلامی به شماره ) ۷۱۸ ( اصلاح گردد .
ماده ۵۰ – قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است .
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
الف( محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
۸ اشاعه فحشاء و منکرات ) بند ۰ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۰ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا
انحرافات جنسی ) بند ب ماده ۸۵ قانون جرائم رایانهای و ماده ۰۰۹ قانون مجازات اسلامی(
۸ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی )مبتذل و مستهجن( بند ۰ ماده ۰ قانون
مطبوعات و ماده ۸۰ قانون جرائم رایانهای )
۰ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل )
ماده ۸۵ قانون جرائم رایانهای(
۵ استفاده ابزاری از افراد) اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن،
تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی )بند ۸۵ ماده ۰ قانون مطبوعات(
ب( محتوای علیه مقدسات اسلامی
۸ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی )بند ۸ ماده ۰ قانون مجازات اسلامی(
۰ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن )بند ۷ ماده ماده ۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۸۸
قانون مجازات اسلامی(
۸ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین )ع( یا حضرت صدیقه طاهره )س( ) ماده ۵۸۸
قانون مجازات اسلامی(
۰ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ) بند ۹ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۵ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانهها و احزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام
به نحوی که تبلیغ از آنها باشد )بند ۹ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۰ اهانت به امام خمینی )ره( و تحریف آثار ایشان )ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی(
۷ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید )بند ۷ ماده ۰ قانون مطبوعات(
ج( محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
۸ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ) سایبر( با هدف برهم زدن امنیت کشور) ماده
۰۹۱ قانون مجازات اسلامی(
۰ هرگونه تهدید به بمبگذاری )ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی(
۸ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند )بند ۸ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۰ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی )بند ۸۰ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۵ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران )ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی(
۰ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و
قومی )بند ۰ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۷ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به
عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی )ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی(
۱ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی
ایران در داخل یا خارج از کشور )بند ۵ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۹ تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران )ماده ۵۵۵ قانون مجازات
اسلامی(
۸۵ – فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی
)بند ۰ ماده قانون مطبوعات و مواد ۰ و ۸ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری
دولتی و ماده ۸ قانون جرایم رایانهای(
۸۸ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح )بند ۰ ماده قانون مطبوعات(
۸۰ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی) بند ۰ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۸۸ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی )بند ۰ ماده ۰ قانون مطبوعات(
۸۰ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی )بند ۰ ماده
۰ قانون مطبوعات(
د( محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
۸ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی )بند ۱ ماده ۰ قانون مطبوعات
و مواد ۰۵۹ و ۷۵۵ قانون مجازات اسلامی(
۰ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی )بند ۱ ماده ۰ قانون مطبوعات و ۰۹۷ قانون
مجازات اسلامی(
۸ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی )بند ۸۸ ماده
۰ قانون مطبوعات و ۰۹۱ قانون مجازات اسلامی(
ه ( محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای و سایر جرایم بکار می رود
۸ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرم افزارهای که صرفا برای ارتکاب
جرایم رایانهای به کار می رود )ماده ۰۵ قانون جرائم رایانهای(
۰ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژهها و دادههایی که امکان دسترسی غیر
مجاز به دادهها با سامانههای رایانهای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ) ماده ۰۵ قانون
جرایم رایانهای(
۸ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی
رایانهای، تحریف و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی )ماده ۰۵ قانون جرایم
رایانهای(
۰ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانهای )ماده ۰۸ قانون جرایم رایانهای(
۵ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانهای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی )قانون اخلال
در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین(
۰ انتشار ویروس دهی بازی های رایانهای دارای محتوای مجرمانه )مواد مختلف قانون مجازات
اسلامی و قانون جرایم رایانهای(
۷ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ )بند ج ماده ۰۵ قانون
جرایم رایانهای(
۱ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر )بند ۸ ماده ۰ قانون مطبوعات( ۹ انتشار محتوای حاوی تحریک،
ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی )ماده ۸۵ قانون جرایم رایانهای(
۸۵ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار )ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه
) ملی با دخانیات ۸۸۱۵
۸۸ باز انتشار و ارتباط )لینک( به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده،
نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
۸۰ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در
نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی
و غیره )ماده ۰۸ قانون مجازات اسلامی(
۸۸ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد .
۸۰ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی )ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدید
آورندگان نرم افزارهای رایانهای و ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی(
۸۵ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز )ماده ۸ قانون نحوه مجازات. اشخاصی
که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند(
۸۰ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )ماده ۰ قانون
نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند(

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *