بخشی از خدمات موسسه


چرا موسسه عدالت پارس؟

چه بسیار پرونده هایی در محاکم مطرح شده اند که اشخاص به دلیل نا آگاهی از حقوقی که قانون به ایشان اعطا نموده است نتوانستند آن طور که شایسته است از حق خویش دفاع نمایند و در نهایت دادگاه نیز به دلیل فقدان ادله کافی بر برائت وی ، ایشان را محکوم کرده است و این مورد شاید در رابطه با مسائل و پرونده های حقوقی در نهایت با پرداخت مال جبران گردد اما گاه در پرونده های کیفری و از نقطه نظر قانون مجازات اسلامی مجازات جرمی قصاص نفس ، اعدام و یا قصاص عضو در نظر گرفته شده است که در این مورد زیانی به فرد وارد می آید که حتی با پرداخت هزینه های گزاف نیز قابل جبران نخواهد بود و در جایی که اشخاص از طریق محاکم و مراجع قضایی نمی توانند به حکم مطابق به واقع دست یابند و یا به بیان صریح حق خود را بگیرند نا امید شده و در اینجاست که حس انتقام جویی شخصی در افراد بیدار می شود که این مساله خود می تواند باعث به وجود آمدن نا هنجاری ها و ارتکاب جرایمی در ملاء عام و انظار عمومی می گردد که بستر از بین رفتن نظم عمومی را فراهم میسازد.


سوالات متداول حقوقی

1آیا با وکالت زوجه در طلاق ، نیاز به حضور و رضایت زوج در محاکم می باشد؟

مطابق با قوانین ایران حق طلاق با مرد می باشد و البته با توجه به بعضی شرایط ، قانونگذار مواردی را در نظر گرفته است که زوجه بتواند برای درخواست آن مستقلا اقدام نماید که یکی از این موارد اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه می باشد و این نوع وکالت می تواند حتی بدون قید و شرط نیز اعطا گردد و بدین صورت زوجه می تواند بر مبنای آن برای طلاق اقدام نماید . توجه داشته باشید در این مورد نیز باز مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق و رعایت سایر تشریفات قانونی الزامی می باشد و صرفاٌ صیغه طلاق با حضور نماینده دادگاه به جای زوج انجام خواهد شد.

2برای درخواست و اثبات اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به چه اقداماتی می بایست صورت گیرد؟

مطابق با قوانین چنانچه شخص نتواند از عهده هزینه های مربوط به دادرسی وهمچنین آنچه را که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت شده است را بپردازد ، می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است و یا دادگاهی که دعوا و درخواست خود را مطرح کرده است درخواست اعسار نماید ، توجه داشته باشید که اعسار به معنای فقیر نمی باشد بلکه شرایط شخصی را بیان می کند که به علل متفاوتی فعلا اموالش در دسترس نمی باشد . بنا بر توضیحات ارائه شده ، شخص بعد از آنکه درخواست اعسار خود را مطرح نماید می تواند این شرایط را با معرفی دو شاهد به دادگاه و حضور آنها و سوگند اثبات نماید و اثبات اعسار به این معنا نمی باشد که شخص معسر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به معاف شده است ، بلکه به محض دسترسی وی به اموالش می بایست لیست اموال خود را به دادگاه اعلام نماید تا از آنها هزینه های مورد نظر کسر شود.

3مهلت شکایت کیفری در رابطه با چک بلامحل چقدر است ؟

برای شکایت کیفری دارنده چک می بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک (تاریخ وصول) به بانک مراجعه نماید ، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

4وارد کردن و صادر و معرض فروش قرار دادن تریاک و شیره و ... یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی حتی زیر پنجاه گرم هم باشد مجازات چیست؟

تا چهارمیلیون جزای نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق را دارد و البته مجازات حبس را ندارد ولی اگر بیش از پنجاه گرم باشد دادگاه میتواند حبس قرار دهد علاوه بر شلاق و جزای نقدی . ولی در مورد هرویین و مرفین و کوکایین و سایر مشتقات شیمیایی آنها و شیشه(مت آفتامین) و... وارد کردن ساخت و تولید و صدور و خرید و فروش یا نگهداری و مخفی کردن تا پنج سانتی گرم هم جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق را دارد و اگر بیش از یک گرم باشد علاوه بر جزای نقدی و شلاق دو تا پنج سال حبس دارد.
5 صورتيكه موضوعي از سوي دادگاه به كارشناسي ارجاع شده باشد در صورت استنكاف كارشناس از كارشناسي چه كاري بايستي انجام داد؟

مطابق با نظريه مشورتي شماره 845/7 مورخ 23/02/1360 اداره حقوقي قوه قضائيه

در صورتي كه كارشناس رسمي در قبال دعوت مقام قضائي از انجام كارشناسي امتناع نمايد، از كارشناس ديگري جهت انجام كار دعوت به عمل مي ايد و چنانچه امتناع كارشناس از كارشناسي بدون مجوز قانوني باشد طبق مقررات انتظامي مربوط به كارشناسان با او رفتار مي شود.

نمونه فرم های قضایی

1نمونه برگه اظهار نامه ماليات بر ارث
2نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت
3نمونه فرم اظهارنامه
4نمونه فرم تحقيق از متهم
5نمونه فرم خام وکالتنامه و قرارداد کانون وکلای دادگستری
6نمونه فرم دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری